Välkommen till Sveriges bästa arbetsplats.
Med Sveriges bästa medarbetare.

En ny vision tar form

En ny vision tar form

Om Regent

Regent är ett IT-konsultbolag som består av hundratals medarbetare inom roller som återfinns inom traditionella utvecklingsteam. Idag har vi glädjen att leverera våra tjänster till kunder inom både den privata och offentliga sektorn. De flesta av våra kunder är större organisationer med behov av egen IT-utveckling. Antingen hjälper Regent till med att förstärka befintlig IT-avdelning, eller så tar vi ansvar för hela eller delar av våra kunders IT-organisationer.
En ny vision tar form

Värderingar

Regent är ett värderingsstyrt IT konsultbolag

Värderingar

Regent är ett värderingsstyrt bolag genom våra tre värderingar:
Tillit, Tillsammans är vi bättre och Värdeskapande.
Regent är ett värderingsstyrt IT konsultbolag

Mission

Regents mission är att värde genom IT lösningar. Både genom nya IT projekt och systemförvaltning

Mission

Har du varit med om en IT-leverantör som inte tagit ansvar för leveransen?
Det kan gälla allt från hur systemet ska tas emot av användarna till hur det ska leva vidare i systemförvaltning - eller vad systemet över huvud taget syftar till.

Regent är leverantören som tar ansvar. Vår mission är att fokusera på värdet våra kunder önskar uppnå. Vi vill göra rätt för oss och känna yrkesstolthet över vårt hantverk.

Vision

Regents vision - IT som det borde vara - säger att vi är ett IT konsultbolag som vill leverera värde

Vision

IT som det borde vara!
Visionen säger att Regent har en genuin vilja att leverera värde för kunden. Som medarbetare är det också en stark anledning till varför jag jobbar på Regent.
Justine Trenh – Skyddsombud

Affärsidé

Affärsidé - Smarta och snygga digitala lösningar för målfokuserade företag

Affärsidé

Regent erbjuder marknadens främsta IT-konsulter.
För oss är det viktigaste att din digitala satsning ger dig det värde du eftersträvar.

Till skillnad från traditionella konsultbolag som erbjuder enskilda konsulter kan vi erbjuda ett helhetsengagemang och affärsmodeller baserade på det värde du erhåller.

Mångfald

För att leverera IT system krävs en mångfald där medarbetarna kan komplettera varandra

Mångfald

Vid rekrytering är mångfald en starkt drivande faktor. Mångfalden gäller inom allt som kön, ålder, ursprung, religion och mycket mer. Regent är övertygade om att vi genom vår mångfald finner möjligheter som går andra förbi och löser problem andra får leva med.
För att leverera IT system krävs en mångfald där medarbetarna kan komplettera varandra

Ekonomi

Kundnöjdhet och bra IT system är viktigare än vinster

Ekonomi

Vi på Regent anser att omsättning och vinst är ett resultat av hur nöjda våra kunder och medarbetare är. Därför arbetar vi med nyckeltal som mäter nöjdhet istället för konkreta vinst- och omsättningsmål.
Sara Johnsson – CFO

Kvalitet

Regent levererar IT-lösningar med kvalitet
Regent drivs av vår vision IT som det borde vara. Detta innebär att vi ska leverera kvalitet vilket vi förverkligar genom vår affärsidé att vi erbjuder marknadens främsta IT-konsulter. Regents medarbetare ska känna yrkesstolthet över Regents leveranser med visshet om att vi håller hög kvalitet i alla led.
Kvalitet är Regents första princip. Ständig förbättring
Kvalitet är Regents första princip - Var medveten om graden av kvalitet lösningen kräver för dess livslängd och ändamål. Sträva efter ständig förbättring.

Regent ska vara en pålitlig partner för våra kunder där vi fokuserar på långsiktiga relationer över kortsiktiga vinster.
Kvalitet är Regents första princip. Ständig förbättring
Regentmodellen säkerställer att Regent levererar med kvalitet
För att säkerställa att Regent levererar hög kvalitet mäter vi kontinuerligt vår kund- och medarbetarnöjdhet då vi anser att dess två nyckeltal är de främsta indikatorerna för att mäta just kvalitet. Att förädla i enlighet med Regents kvalitetsprincip innefattar även ledningssystemet Regent använder sig av. Detta säkerställer att Regent kontinuerligt utvecklas till att bli en bättre leverantör.

Miljöpolicy

Miljöpolicy


Regents målsättning är att ständigt minimera den miljöbelastning som kan komma att uppstå i samband med de produkter och tjänster vi saluför.

Vi uppnår detta genom att:

Motivera och informera våra medarbetare om miljöarbete inom Regent samt genom att förmå dem att ta ett stort personligt ansvar för sina arbetsuppgifter. Vi vill även motivera dem att uppriktigt engagera sig i miljöfrågor.
Förstå och uppfylla lagar och andra miljökrav som gäller för våra produkter och tjänster.
Läs mer

Miljöpolicy

Miljön är viktig för Regent och är en faktor som räknas in i utvärderingen av våra leverantörer. På månadsbasis mäts att vi lever upp till satta miljömål.
Miljöpolicy


Regents målsättning är att ständigt minimera den miljöbelastning som kan komma att uppstå i samband med de produkter och tjänster vi saluför.

Vi uppnår detta genom att:

Motivera och informera våra medarbetare om miljöarbete inom Regent samt genom att förmå dem att ta ett stort personligt ansvar för sina arbetsuppgifter. Vi vill även motivera dem att uppriktigt engagera sig i miljöfrågor.
Förstå och uppfylla lagar och andra miljökrav som gäller för våra produkter och tjänster.
Läs mer

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy


Vi är medvetna om vårt arbetsmiljöansvar och bevakar detta ansvar så att vi med god marginal lever upp till föreskrifter och gällande normer.

Arbetsmiljön hos Regent ska inte utsätta medarbetare för varken psykologisk ohälsa eller olycksfall. Arbetsmiljön på vår arbetsplats ska vara god med hänsyn till arbetets natur.

En trivsam och eftersträvansvärd arbetsmiljö är en miljö som är så god att varje medarbetare trivs och utvecklas i sitt arbete. Det är även en miljö som innebär en frånvaro av risker. Därför ska en ärlig och öppen attityd råda på arbetsplatsen, och samtliga medarbetare ska ges möjlighet till påverkan i den egna arbetssituationen. Vi ser en bra och trivsam arbetsmiljö som en av förutsättningarna för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga, samt ha större möjligheter att rekrytera nya kvalificerade medarbetare.

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljön hos Regent ska inte utsätta medarbetare för varken fysisk eller psykologisk ohälsa.

Det här är vi

Regent är ett IT konsultbolag med kompetenta och seniora IT konsulter
Genom Linkedin länken i footern kan du se de kompetenta medarbetare Regent har. På Facebook lägger vi ut nyheter och event. Genom att gilla den sidan missar du inget.
Regent är ett IT konsultbolag med kompetenta och seniora IT konsulter
En god IT leverans sker genom sunda värderingar och en god företagskultur
Regent grundandes med en genuin vilja att göra något riktigt bra, att leverera IT som det borde vara. Grunden för en god leverans anser jag sitter i sunda värderingar och en god företagskultur.
VD - Thomas Skott